Prof. d-r Veselin Talevski

Full Professor

Professors
 • Научно – истражувачки фокус:Правни и социолошки науки
 • Наставно – научни дисциплини кои ги предава:
  Етика
  Социологија
  Менаџмент
 • Научна област во која е избран: Општествени науки
 • Научно – истражувачки проекти, стручни и апликативни активности: /
 • Стручна литература, учебници, учебни помагала:Голем број на научни и стручни трудови
 • Сертификати:/