Prof. d-r Viktorija Prodanovska Stojceska

Full Professor

Professors
 • Научно – истражувачки фокус:Клиничка медицина
 • Наставно – научни дисциплини кои ги предава:
  Медицинска масажа,
  Геријатрија со нега,
  Балнеологија и
  Протетика и ортотика
  Социјална медицина
  Примарна здравствена заштита
 • Научна област во која е избран: Клиничка медицина
 • Научно – истражувачки проекти, стручни и апликативни активности:/
 • Стручна литература, учебници, учебни помагала:Авторизирани предавања
 • Сертификати:Поседува сертификати за присуство на повеќе домашни и меѓународни семинари и конгреси.