Упис на непарен семестар, (за II циклус студии) ќе се врши од 29.11.2021- 10.12.2021 со: комплет формулари за упис и уплата партиципација, ( за предметите кои треба да се презапишуваат, доколку има неположени од непарен семестар. Цената на еден кредит за ПРЕЗАПИШАНИ ПРЕДМЕТИ Е 408 ден).

За упис на непарен семестар после рокот се уплаќа 500 ден казна.