Студентите кои поради временските услови беа спречени да полагаат прв колоквиум по предметот Социјална медицина и испит по предметот Инфектологија -казнена сесија да се јават на испит на 01.12.2021 во 13h во пред 1