Кандидат: Марија Милевска

Број на досие: 250

Специјализација за компјутерска томографија и магнетна резонанца

Наслов на тема: МДКТ коронарографија – метод за дијагностицирање на исхемична болест на срцето

Дата на одбрана: 03.02.2022 во 11h