14.05.2022 година (Сабота) во 11:00 часот ќе се одржи работилница на Високата медицинска школа – Битола на тема: „Хигиена на раце“ проф.д-р Катја Поповска. Присуството е задолжително за студентите од II и III година (општа медицинска сестра и акушерка). Доколку студентите не присуствуваат на работилницата нема да земат потпис по клиничките предмети: Хирургија со нега, Педијатрија со
нега, Педијатрија со неонатологија, Примарана здравствена заштита, Трансфузиологија со имунологија, Ургентни состојби во медицината.