Вториот колквиум по предметот Медицинско лабораториски истражувања ќе се одржи на ден 21.05.2022 (сабота) со почеток во 08.00 ч., он лајн со приклучување на

ЛИНК: https://meet.google.com/smq-ygrc-ywm