Кандидат: Росана Пржитоска Костоска
број на досие: 198
Насока: Специјализација за КТ и МР
Наслов на трудот: Примена на компјутеризирана томографија при дијагностика на
абдомен
Дата на одбрана: 30.06.2022 (четврток) во 11:00 часот