Практичната настава 1,2,3,4,5,6 студентите можат да ги изведуваат во Јули и Август (на одделение за неврологија и ургентна медицина) додека специјална кинезитерапија 1 и 2 ќе се изведува задолжително од 15 Август до 15 Септември.