Кандидат: Андријана Стефановска

Број на досие: 185

Насока: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ОНКОЛОГИЈА

Наслов на трудот: БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА КАЈ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ОД ИНФЕКЦИИТЕ ХИВ И ХЕПАТИТ Б

Дата на одбрана: 11.07.2022 год. во 10:30 часот