Кандидат: Тања Бандаловиќ

Број на досие: 124

Насока: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ

Наслов на трудот: „БИОХЕМИСКИ ПРОМЕНИ ПРИ ЦИРОЗА НА ЦРН ДРОБ“

Дата на одбрана: 02.09.2022 год. во 12:00 часот