Евидентирање на Практичната настава за насоката Физиотерапевти и Медицинско лабораториски аналитичар ќе се врши на 29.09 во 10h кај Проф. д-р Изабела Филов.