Кандидат: Јасмина Соколеска

Број на досие 248

Насока: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ

Наслов на трудот: “БИОМАРКЕРИ ЗА МИОКАРДЕН ИНФАРКТ”

Дата на одбрана: 05.10.2022 год. во 10:30 часот