Надворешни професори ангажирани на Високата медицинска школа – Битола

(Одлука за ангажираност 2022/2023)

Пред. м-р Лела Ивановска – Англиски јазик

CV – Лела Ивановска

Листа на објавени трудови Лела Ивановска


Проф. д-р Зоран Николовски

CV – Зоран Николовски

Листа на објавени трудови Зоран Николовски


Проф. д-р Ратка Нешковска – Биофизика

CV – Ратка Нешковска

Листа на објавени трудови Ратка Нешковска


Виш пред. м-р Елена Келепуровска – Микробиологија; Паразитологија; Дијагностички постапки во микробиологијата; Вирусологија;

CV – Елена Келепуровска

Листа на објавени трудови – Келепуровска К. Елена

Oдлука за избор – Микробиологија – 17.04.2019

Микробиологија – линк до Билтен бр 454 стр 120 – 01.04.2019


Проф. д-р Петар Стефановски – Патологија; Онкологија и палијативна грижа;

CV – Петар Стефановски

Листа на објавени трудови – Стефановски Петар

Одлука за избор – Патологија – 20.09.2016

Патологија – линк до Билтен број 418 стр 160 – 01.09.2016


Проф. д-р Гордана Антулеска Белческа – Основи на радиологија; Рентген анатомија; Радиолошки методи I; Радиолошки методи II;

CV – Гордана А. Белчевска

Листа на објавени трудови – Белческа А. Гордана

Одлука за избор – Радиологија – 31.08.2020

Радиологија – линк до Билтен бр 472 стр 56 – 04.08.2020


Проф. д-р Емилија Јашовиќ Сивевска – Гинекологија со акушесрство и нега; Подготовка за родителство и планирање на семејство; Гинекологија со нега I; Гинекологија со нега II;

CV – Емилија Јашовиќ Сивеска

Листа на објавени трудови – Сивеска Ј. Емилија

Одлука за избор – Гинекологија и акушерство – 18.08.2016

Гинекологија и акушерство – линк до анекс на Билтен бр 415 стр 1 – 21.07.2016


Доц. д-р Јован Ивчев – Хирургија со нега; Хирургија;

CV – Јован Ивчев

Листа на објавени трудови Јован Ивчев


Пред. д-р Маја Белевска – Офталмологија со нега;

Листа на објавени трудови – Белевска Маја

Одлука за избор – Офталмологија – 23.05.2023

Офталмологија – линк до Билтен бр 506 стр 224 – 02.05.2023


Виш пред. м-р Владо Дамевски – Анестезија , реанимација и интезивно лекување; Ортопедија и травматологија; Третман на болка;

CV – Владо Дамевски

Листа на објавени трудови – Дамевски Владо

Oдлука за избор – Анестезија со реанимација и Интензивно лекување – 17.07.2020

Анестезија со реанимација и Интензивно лекување – линк до Билтен бр 471 стр 97 – 01.07.2020


Виш пред. м-р Весна Трајковска – Дерматовенерологија со нега

CV – Весна Трајкова

Листа на објавени трудови – Трајкова Весна

Одлука за избор – Дерматовенерологија – 31.08.2020

Дерматовенерологија – линк до Билтен бр 472 стр 67 – 04.08.2020


Виш пред. д-р Сотир Ропи – Превенција во гинекологија и акушерство; Акушерство I; Акушерство II; Акушерство со нега III;

CV – Сотир Ропи

Листа на објавени трудови – Ропи Сотир

Одлука за избор – Гинекологија и акушерство – 17.07.2020

Гинекологија и акушерство – линк до Билтен бр 471 стр 94 – 01.07.2020


Пред. д-р Татјана Несторовска – Менаџмент во здравство;Основи на истражување;

CV – Татјана Несторовска

Листа на објавени трудови – Несторовска Татјана

Одлука за избор – Менаџмент во здравство – 21.09.2021

Менаџмент во здравство – линк до Билтен бр 485 стр 57 – 05.08.2021


Виш пред . м-р Златко Лозановски – Хемија; Лабораториски техники и инструментлани методи; Инструментални анализи;

CV – Златко Лозановски

Листа на објавени трудови – Лозановски Златко

Одлука за избор – Хемија – 21.09.2021

Хемија – линк до Билтен бр 485 стр 48 – 05.08.2021

Одлука за избор – Аналитичка хемија – 21.09.2021

Аналитичка хемија – линк до Билтен бр 485 стр 39 – 05.08.2021


Проф. д-р Валентина Павлова – Аналитичка хемија; Медицинско лабораториски истражувања;

CV – Валентина Павлова

Листа на објавени трудови Валентина Павлова


Проф. д-р Татјана Рушковска – Клиничка Биохемија II;

CV – Татјана Рушковска

Листа на објавени трудови Татјана Рушковска


Вон. проф. д-р Тања Блажевска – Санитарна микробиологија; Заштита при работа во лабораторија; Радиобиологија со биолошка заштита;

CV – Татјана Блажевска

Листа на објавени трудови Татјана Блажевска


Проф. д-р Александар Јовановски – Медицинска социологија;

CV – Александар Јованоски

Листа на објавени трудови Александар Јованоски


Виш пред. м-р Ана Михајловска Рендевска – Радиографски процес;

CV – Ана Михајловска Рендевска

Листа на објавени трудови – Рендевска М. Ана

Одлука за избор – Радиологија – 19.11.2020

Радиологија – линк до Билтен бр 475 стр 39 – 01.10.2020


Пред. м-р Кристина Митревска – Техники на снимање I; Радиолошка апаратура; Техники на снимање II;

CV Кристина Димитриевиќ

Листа на објавени трудови – Димитриевиќ Кристина

Одлука за избор – Радиологија – 31.08.2020

Радиологија – линк до Билтен бр 472 стр 86 – 04.08.2020


Пред. м-р Александар Димовски – Радиотерапија I; Компјутеризирана томографија и магнетна резонанца; Радиотерапија II; Медицинска ехосонографија;

CV Александар Димовски

Листа на објавени трудови – Димовски Александар

Одлука за избор – Радиологија – 31.08.2020-1

Радиологија – линк до Билтен бр 472 стр 92 – 04.08.2020


Вон. проф. д-р Мирјана Ристовска – Правни аспекти на медицинската грижа;

CV – Мирјана Ристовска

Листа на објавени трудови Мирјана Ристовска


Пред. м-р Светлана Поповска Кљусева – Санитарно и еколошко законодавство; Санитарна техника;

Листа на објавени трудови – Кљусева П. Светлана

Одлука за избор – Епидемиологија – 23.05.2023

Епидемиологија – линк до Билтен бр 506 стр 240 – 02.05.2023


Пред. м-р Лена Петруловска – Хигиенски преглед на храна; Инспекциски надзор; Управување со отпад;

CV – Лена Петруловска

Листа на објавени трудови – Петруловска Лена

Одлука за избор – Хигиена – 05.07.2018

Хигиена – линк до Билтен бр 439 стр 144 – 01.03.2018


Доц. д-р Биљана Трајковска – Сензорна анализа на храна; Пренханбени адитиви и пестициди;

CV – Биљана Трајковска

Листа на објавени трудови Биљана Трајковска


Вон. проф. д-р Елена Јошевска – Безбедност на храна;

CV – Елена Јошевска

Листа на објавени трудови Елена Јошевска


Проф. д-р Владимир Мијаковски

CV – Владимир Мијаковски

Листа на објавени трудови Владимир Мијаковски


Виш пред. д-р Билјана Степановска – Работна и окупациона терапија; Медицинска рехабилитација; Основи на рехабилитација;

CV – Степановска Билјана

Листа на објавени трудови – Степановска Билјана

Одлука за избор – Дефектологија – 01.03.2018

Дефектологија – линк до Билтен бр 438 стр 78 – 01.02.2018


Пред. м-р Ангелина Чокузовска – Кинезиологија; Основи на кинезитерапија; Специјална кинезитерапија 1; Специјална кинезитерапија 2;

CV – Ангелина Чокузовска

Листа на објавени трудови – Чокузовска Ангелина

Одлука за избор – Применета кинезиологија – 12.11.2021

Применета кинезиологија – линк до Анекс на Билтен бр 487 стр 1 – 20.10.21