Админ_админ

мај 14, 2021

Р Е З У Л Т А Т И од  I КОЛОКВИУМ (ПОПРАВЕН)  по ФИЗИОЛОГИЈА одржан  на  07.05.2021 год.

[…]
мај 14, 2021

Резултати од попрaвниот прв колоквиум по Биофизика

[…]
мај 14, 2021

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Ангела Трајковска

[…]
мај 14, 2021

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Даниела Ѓоргиевска

[…]
мај 14, 2021

Упатство за студентска анкета

[…]
мај 12, 2021

Резултати од I поправен колоквиум по предметот: Педијатрија со нега – општи и акушерки Одржан на: 22.04.2021 год.

[…]
мај 12, 2021

Р Е З У Л Т А Т И од  I КОЛОКВИУМ (ПОПРАВЕН)  по БИОХЕМИЈА I, БИОХЕМИЈА (санитарни инженери) и ХИСТОЛОГИЈА (физиотерапевти)  одржан  на  07.05.2021 год.  

[…]
мај 11, 2021

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Дејан Блажевски

[…]
мај 11, 2021

Резултати од  поправен колоквиум   по предметот: Ургентни состојби во медицината Одржан на: 27.04. 2021

[…]
мај 11, 2021

Резултати од  прв колоквиум   по предметот: Ментална хигиена за санитарни инжинери Одржан на: 27.04. 2021

[…]
мај 11, 2021

Резултати од Интерна медицина Одржан на:23.04.2021 Сите насоки

[…]
мај 11, 2021

Резултати од поправен кол по: Современи дијагностички методи Одржан на: 23.04.2021   физиотерапевт

[…]
мај 11, 2021

Резултати од поправен кол по: Современи дијагностички методи Одржан на: 23.04.2021   Општа мед. сестра

[…]
мај 11, 2021

Резултати од I поправен колоквиум по предметот: Здравствено воспитание Одржан на: 23.04.2021г.

[…]
мај 11, 2021

Пријава за поправен прв колоквиум по предметот Дерматовенерологија

[…]
македонски