Еразмус + DeMoPhaC

Наслов на проектот со акроним (на македонски јазик): „Развој на модел за улогата на медицинскта сестра во третман со лекови“(РаМоЛек)

Наслов на проектот со акроним(на англиски јазик):“Development of a model for nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care” (DeMoPhaC)

Програма: ЕРАЗМУС+ КА2: Стратешко партнерство за високо образование

Општа цел: Цел на проектот е да се развие и валидира модел за улогата на медицинската сестра во третманот со лекови и негова адапатација на потребите на здравствениот систем, низ собирање на податоци од секоја земја партнер поединечно, нивна обработка и организација на едукативни програми наменети за студенти.

Специфиични цели: Проектот се фокусира на унапредување на вештините и знаењата на медицинските сестри, како нивната соработка со другите здравствени професионалци во третманот со лекови.

Предвидени активности:

1. Креирање на прашалник за собирање на податоcи за досегашните компетенции на медицинската сестра во третманот со лекови.

2. Учество на три интернационални средби

3.Обработка на добиените податоци, дискусија за ив, размена на добри искуста за подобрување на едукацијата на медицинските сестри.

4. Учество на три дневни интернационални курсеви за медицински сестри во врска со истражувачката методологија, фармакотерапија, едукација на медицински сестри

Очекувани резултати:

1. Креирање на на соодветен модел на проценка за улогата на медицинската сестра во третманот со лекови

2. Креирање на едукативен материјал за понатамошно обучување на медицинските сестри и нивно зајакнување во делот на третман со лекови

3. Усогласување на медицинската сестинска практика со европските искуста и легислатива

4. Креирање на алатки за воедначување и евалуација на квалитетот на клиничката пракса

Целни групи се:

– Дипломирани медицински сестри, вработени во македонскиот здравствен систем

– Студенти по здравствени струки

– Наставен кадар на високите медицински школи

Придобивки од проектните активности за УКЛО – Едукациски модул за унапредување на наставата на медицинските сестри

– Унапредување на компетенциите на наставниот кадар, соработниците и студентите

– Вмрежување со универзитети од Е+ програмски земји

Информации за координаторот

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Tinne Dilles

Universiteitsplein 1

B- 2610 Wilrijk

Belgium

Tinne.Dilles@uantwerpen.be

Партнери во проектот

HOGSKOLEN I OSTFOLD established in Norway

Vigdis Abrahamsen Grøndahl

Remmen 400

1757 Halden Norway

vigdis.a.grondahl@hiof.no

UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI BITOLA established in Former Yugoslav Republic of Macedonia

Izabela Filov

BLVD 1ST MAY B B

7000, BITOLA Former Yugoslav Republic of Macedonia

izabela.filov@uklo.edu.mk

UNIVERZITA KARLOVA– established in Czech Republic

Jana Heckzova

OVOCNY TRH 560/5

116 36, PRAHA 1

Czech Republic

jana.heczkova@lf1.cuni.cz

ANASTE Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età established in Italy

Alba Malara

via dei Gracchi 137

00192, Roma

Italy

alba.doc@tiscali.it

UNIVERSIDAD DE ALICANTE established in Spain

Manuel Lillo-crespo

CAMPUS DE SAN VICENTE

RASPEIG 99

03690, ALICANTE

Spain

manuellillocrespo@gmail.com

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG established in Germany

Gabriele Meyer

UNIVERSITAETSPLATZ 10

06099, HALLE (Saale)

Germany

gabriele.meyer@medizin.uni-halle.de

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA established in Portugal

Luis Batalha

RUA 5 DE OUTUBRO E OU AVENIDA BISSAYA BARRETO APARTADO 7001

3046 851, COIMBRA

Portugal

batalha@esenfc.pt

UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE established in Slovenia

Mirko Prosen

TITOV TRG 4

6000, KOPER

Slovenia

Mirko.Prosen@fvz.upr.si

SLOVENSKA ZDRAVOTNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE established in Slovakia

Elena Žiaková

LIMBOVA 12

83303, BRATISLAVA

Slovakia

elena.ziakova@szu.sk

SWANSEA UNIVERSITY established in United Kingdom

Sue Jordan

SINGLETON PARK 000

SA2 8PP, SWANSEA

United Kingdom

s.e.jordan@swansea.ac.uk

UNIVERSITY OF PELOPONNESE established in Greece

Styliani Tziaferi

STAVROU 28 KAI KARYOTAKI 28

221 00, TRIPOLIS

Greece

stylianitziaferi216@gmail.com

PECSI TUDOMANYEGYETEM – UNIVERSITY OF PECS established in Hungary Habil András Oláh

VASVARI PAL UTCA 4

7622, PECS

Hungary

andras.olah@etk.pte.hu

STICHTING HOGESCHOOL UTRECHT established in The Netherlands

Carolien Sino

PADUALAAN 99 573

3584 CH, UTRECHT

The Netherlands

carolien.sino@hu.nl

Информации за проектен координатор:

(име, презиме, тел, e-mail) Проф.д-р Изабела Филов

075367052

izabela.filov@uklo.edu.mk

Информации за останати лица од УКЛО вклучени во проектот (академски кадар)

Проф. д-р Домника Рајчановска

Виш пред.д-р Гордана Ристевска Димитровска

Виш пред. д-р Тања Јовановска

Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

Времетраење 1.09.2018- 31.08.2021

Вкупен буџет на проектот 316.194,01 Евра