Извештај на директор за работење на Високата медицинска школа – Битола за 2022