Пријавување на испити за септемвриска испитна сесија
23.09.2023

Пријавување на испити за септемвриска испитна сесија ќе се врши во периодот од 25.09.2023г. – 29.09.2023г. (понеделник до петок) со уредно пополнета пријава (од двете страни) и уплатница од 500 ден.(цел на дознака: испит). Студентите задолжително електронски да го пријават испитот!
За пријавување испити после дадениот рок, се уплаќа дополнителна уплатница 400 ден, за секој испит кој се пријавува.


Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Рита Синани

11.09.2023

Наслов на трудот: Зенсегрети техника во акутна лумбална болка
Канидат: Рита Синани
Дата на одбрана: 18.09.2023 во 12h


Одбрана на специјалистичли труд на кандидатот Јасмина Хаџи Поповска

08.09.2023

Наслов на трудот:“ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА КАЈ УЧИЛИШНИ ДЕЦА И НАВИКИТЕ ЗА ЗДРАВА ИСХРАНА’

Кандидат:Јасмина Хаџи Поповска

Број на досие 296

Дата на одбрана 14.09.2023 во 11.30h


Одбрана на специјалистички труд

06.09.2023

Наслов на трудот:ПОСЛЕДИЦИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ДИЈАБЕТ МЕЛИТУС ЗАБОЛЕНИ СО КОВИД -19

Кандидат: Ајше Красничи,

Дата на одбрана: 14.09.2023, 12 часот


Одбрана на специјалистички труд на кадидатот Дијана Наумчевска

26.06.2023

Одбрана на специјалистички труд
Кандидат:Дијана Наумчевска
Бр на индекс:214
Наслов на трудот: Улогата на компјутеризирана томографија кај импактиран колк
Дата на одбрана 03.07.2023 во 10h


Соопштение за одбрана на специјалистички труд на кандидатот Марија Богдановска

22.06.2023

Кандидат: Марија Богдановска
бр на досие:299
Насока:Специјализација за ментслно здравје
Наслов на трудот: Психијатриски коморбидитет кај функционални гастроинтетжстинални растројства
Дата на одбрана: 04.07.2023 во 11h


Одбрана на Специјалистички труд на кадидатот Љубица Ристовска

22.06.2023

Одбрана на специјалистички за
кандидатот Љубица Ристовска
со наслов “Компликации на пристапи за хемодијаллиза” на 28.06.2023 во 12 часот


Одбрана на специјалистички труд

05.06.2023

Настова Валентина
број на индекс : 325
Наслов: Мултимодален СТ во дијагноза на пулмонална тромбоемболија
Специјализација на KT и МР
Дата на одбрана 29.06.2023 во 11ч


ЗАВЕРКА И ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

31.05.2023

Студентите од втор циклус специјалистички студии треба да направат заверка на II
(парен) семестар од 05.06.2023г.- 13.06.2023г. и тоа со:
– семестрален лист (уредно пополнет од двете страни) и
– уплата за рата доколку не е уплатена целосно партиципацијата!
За заверка на семестарот после дадениот рок се врши со уплатница 400 ден!
Студентите од втор циклус студии може да пријавуваат испити за јунска испитна сесија
од 05.06.2023г. – 13.06.2023г.
За пријавување испити потребно е:
– уредно пополнета пријава од двете страни,
– електронско пријавување во i-know ситемот и внесена шифра во горниот
десен агол на пријавата
– уплатница од 500 ден. (цел на дознака – испит)
За пријавување на испити после наведениот рок се уплаќа уплатница од 400 ден, за
секој испит кој се пријавува!


Линк за полагање за испит кај Проф Гордана Белческа

27.05.2023

Испит Проф. д-р Гордана Белческа
Saturday, May 27 · 3:00 – 5:00pm
Time zone: Europe/Belgrade
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/mjy-qknd-ejg


Одбрана на специјалистички труд на канидадот Јасна Трпевска

24.05.2023

Кандидат: Јасна Трпевска 308
Наслов на трудот: ПОЛИМЕРАЗА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЈА (PCR) НА SARS-COV-2

Дата на одбрана: 07.06.2023 во 12h


Одбрана на специјалистички труд на канидадот Менка Цветкоска
23.05.2023

Кандидат: Менка Цветкоска
Број на досие: 287
Наслов на трудот: Начин на исхрана во единиците за интензивна нега, со посебен осврт на парентерална исхрана
Одбрана на ден: 30.05.2023 во 11h


Одбрана на специјалистички труд на канидадот Нада Даниловска
23.05.2023

Кандидат: Нада Даниловска
Наслов на трудот: Интрахоспитални инфекции, контрола и превенција
Дата на одбрана: 30.05.2023 во 12h


Термин за испити кај Проф. д- р Белческа
18.05.2023
Испитите кај Проф. д-р Гордана Белческа за втор циклус студии ќе се одржат online на 27.05.2023 во 15h


Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот: Марија Маркоска 340
05.05.2023

Кандидат: Марија Маркоска
бр на досие: 340
Наслов на трудот: МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ГЛАВА
Специјализација: Специјализација за КТ и МР
Дата на одбрана: 26.05.2023 во 11h


Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот: Мирјана Конеска
24.04.2023
Кандидат: Мирјана Конеска
бр на досие: 290
Наслов на трудот: НЕОНАТАЛНИ АСФИКСИИ
Специјализација: Специјализација за интензивна нега
Дата на одбрана: 05.05.2023 во 12h


Одбрана на специјалистички труд
04.04.2023

Кандидат: Катерина Бунтеска
број на индекс 292
Наслов на трудот: Ризици од инфекција на декубитални улкуси во институција за стари лица
Специјализација: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕГА
Датум: 13.04.2023, 12:00 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд
31.03.2023

Кандидат: Фатима Бајрамоска,
број на индекс 309.
Наслов на трудот: ПРОМЕНИ ВО КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА ПАРАТХОРМОН, КАЛЦИУМ, ФОСФОР И АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА КАЈ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИЈАЛИЗА
Специјализација: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ
Датум: 12.04.2023, 12:00 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд
31.03.2023

Кандидат: ЉУБИЦА РИСТОВСКА број на индекс 328.
Наслов на трудот: ПРОЦЕНКА НА НЕВРОТСКИ РАСТРОЈСТВА ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД-19
Специјализација: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
Датум: 10.04.2023, 12:00 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд
29.03.2023

„ИСХАРАНА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ВОСПАЛЕНИЕ НА ПАНКРЕАС“
Кандидат: Јулијана Пендевска
Одбрана на 12.04. 2023 во 12 и 30 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд
29.03.2023

„УЛОГАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ВО ТЕРАПИЈА И НЕГА НА ПАЦИЕНТИ СО ИНТОКСИКАЦИЈА ОД ПЕЧУРКИ“
Кандидат: Елизабета Андова
Одбрана на 18.04.2023 во 12 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Жаклина Савовска
22.03.2023

Кандидат: Жаклина Савовска број на индекс 331.
Наслов на трудот: Улогата на МР ентерографија во дијагностиката на Crohn-ова болест – нови сознанија и евалуација на наш едногодишен материјал
Специјализација: Компјутерска томографија и магнетна резонанца
Датум: 30.03.2023, 14:00 часот


Одбрана на специјалистички труд
20.03.2023

Димитар Антевски досие бр. 244
Специјализација за рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија
„РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ПРИСТАП И ТРЕТМАН НА ТРАУМАТСКИ ПОВРЕДИ НА ГОРЕН ЕКСТРЕМИТЕТ“
Дата на одбрана: 27.03.2023 година во 12:30 часот.


Одбрана на специјалистички труд
14.03.2023

Виолета Петрушевска досие бр. 306
специјализација за биохемиски анализи
„ДЕТЕКЦИЈА И ТИПИЗАЦИЈА НА HPV ВИРУСОТ И НЕГОВАТА ЗАСТАПЕНОСТ ВО ЖЕНСКАТА ПОПУЛАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“
Дата на одбрана: 24.03.2023 година во 12:30 часот.


Одбрана на специјалистички труд
14.03.2023

Анета Георгијева досие бр. 307
специјализација за биохемиски анализи
„ПАП ТЕСТ КАКО СКРИНИНГ МЕТОДА ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА ЦЕРВИКАЛНИ ДИСПЛАЗИИ“
Дата на одбрана: 24.03.2023 година во 13:15 часот.


Одбрана на специјалистички труд
13.03.2023

Кандидат: Маја Митровиќ бр. индекс 304.
Наслов на трудот : ПРИМЕНА И ЗНАЧЕЊЕ НА ТЕЧНИОТ ПАП LIQUID-BASED КАКО ЦИТОДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА ХПВ ИНФЕКЦИЈА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ .
Дата на одбрана: 24.03.2023 година во 11:45


Одбрана на специјалистички труд
13.03.2023

Кандидат: Моника Коруноска бр. индекс 302.
Наслов на трудот : БИОХЕМИСКИ ПРОМЕНИ ВО КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА ГЛИКОЗА И ГЛИКОЗИЛИРАН ХЕМОГЛОБИН (HbA1c) КАЈ ПАЦИЕНТИ СО DIABETES MELLITUS ТИП 1 И ТИП 2
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ .
Дата на одбрана: 24.03.2023 година во 11 часот.


Одбрана на специјалистички труд
10.03.2023
Кандидат: Снежана Мицевска бр. индекс 300. Наслов на трудот
ДЕКУБИТАЛНИТЕ РАНИ КАКО ИНДИКАТОР ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗДРАВСВТЕНА НЕГА ВО ХОСПИС СЈУ РАЈДЕР БИТОЛА
. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈА И ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА .
Дата на одбрана: 17.03.2023 година во 10.30 часот.


Одбрана на специјалистички труд
10.03.2023
Нутриција кај инфламаторни болести на цревата
Кандидат: Даниела Иљоска
Одбрана на 22.03.2023 во 12 и 30 часот.


ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
21.02.2023

Студентите од втор циклус студии може да пријавуваат испити од 20.02.2023г. – 05.03.2023г.

За пријавување испити потребно е:

– уредно пополнета пријава од двете страни,

– електронско пријавување во i-know ситемот и внесена шифра во горниот десен агол на пријавата

– уплатница од 500 ден. (цел на дознака – испит)

За пријавување на испити после наведениот рок се уплаќа уплатница од 400 ден, за секој испит кој се пријавува!


Упатство iKnow за студенти
06.02.2023

Сите студенти запишани на прв и втор циклус студии задилжително да го запишат семестарот во предвидениот рок, електоронски согласно упатството во прилог.

УПАТСТВО


Решенија за упис на втор циклус
26.12.2022

Решение за упис-Семејна и патронажна грижа

Решение за упис-Интензивна нeга


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023

КОНКУРС