СООПШТЕНИЕ!

05.07.2024

Се известуваат студентите од II циклус студии, кои успешно одбраниле специјалистички труд во периодот од 14.06.2024 – 05.07.2024г. ќе можат да ги подигнат своите уверенија после 25.08.2024г. со претходна консултација на студентите на ВМШ-Битола


Одбрана на Специјалистички труд

03.07.2024

кандидат:Тасевска Елизабета

студентско досие бр. 234

студиската програма: специјализација за рехабилитација во неврологија

наслов на трудот: „ПРОЦЕНКА НА НИВОТО НА ЗАМОР КАЈ ПАЦИЕНТИ СО МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА“

Дата на одбрана 10.07.2024


Јавна одбрана на специјалистички труд
28.06.2024
Кандидат :Антонио Мицакоски
Број на индекс: 227
Одбрана 05.07.2024 во 11 часот
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА
– специјалистички труд –
УПОТРЕБА НА КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА И СЦИНТИГРАФИЈА ВО ДИЈАГНОЗА НА ЗАБОЛУВАЊА НА ПАРАТИРОИДНИ ЖЛЕЗДИ


Одбрана на специјалистички труд
27.06.2024
Кандидат: Мартин Тошески со број на индекс 348
Наслов на трудот: „МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА СРЦЕ: ПРОТОКОЛИ И ИЗВЕДБА НА ПРЕГЛЕД ЗА СЕОПФАТНА СРЦЕВА ЕВАЛУАЦИЈА“
Специјализација: Компјутерска томографија и магнетна резонанца
Датум: 03.07.2024, 11.30 часот


Одбрана на специјалистички труд
27.06.2024
Кандидат: Суада Дехар со број на индекс 349
Наслов на трудот: ,,ДИЈАГНОСТИКА НА ПАТОЛОГИЈА НА ХЕПАР: УЛОГАТА НА ИМИЏИНГ ПРОТОКОЛИТЕ И ПРИДОНЕСОТ НА РАДИОЛОШКИОТ ТЕХНОЛОГ “
Специјализација: Компјутерска томографија и магнетна резонанца
Датум: 03.07.2024, 11:00 часот


Одбрана на специјалистички труд
27.06.2024
Кандидат: Алмир Омеровиќ со број на индекс 363
Наслов на трудот: „КТ АНГИОГРАФИЈА НА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ: ПРИКАЗ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА СНИМАЊЕ И ИЗВЕДБА НА ПРЕГЛЕД“
Специјализација: Компјутерска томографија и магнетна резонанца
Датум: 03.07.2024, 12 часот


Одбрана на специјалистички труд
27.06.2024
Кандидат: Фросина Гонева со број на индекс 357
Наслов на трудот: „РАДИОЛОШКИ ПРОТОКОЛ КАЈ ПАЦИЕНТИ ЗА ИМПЛАНТАЦИЈА НА ТРАНСКАТЕТЕРСКА АОРТНА ВАЛВУЛА (TAVI)“
Специјализација: Компјутерска томографија и магнетна резонанца
Датум: 03.07.2024, 12:30 часот


Одбрана на Специјалистички труд
27.06.2024
Кандидат: Тасевска Цвета Тема: “Горни и долни респираторни инфекции” Одбрана на 03.07.2024 г. во 11 часот.


Одбрана на Специјалистички труд
27.06.2024
Кандидат: Силвија Зајков Тема: “Испитување на маркери на крвно трансмисивни инфекции” Одбрана на 03.07.2024 г. во 12 часот.


Одбрана на Специјалистички труд
27.06.2024
Кандидат: Наташа Трајкова
Тема: “Корелација помеѓу промените во концентрацијата на тиреостимулирачки хормон,тријодтиронин и тироксин со телесната тежина кај пацинети со хипотироидизам”
Студиска програма: Специјализација за Биохемиски анализи
Одбрана на 03.07.2024 г. во 11.30 часот.


Соопштение
19.06.2024
На 26.06.2024 година, на Високата медицинска школа во Битола, со почеток во 11.30 часот, студентката Хатиџа Зирник јавно ќе го брани специјалистичкиот труд, со наслов Хипохромна анемија


Соопштение – одбрана на специјалистички труд
12.06.2024
На ден 18.06.2024(вторник) во 10:00 часот, во просториите на Висока медицинска школа – Битола е закажана одбрана на специјалистички труд на кандидатот Кире Талески 373.
Темата на специјалистичкиот труд: Дијагностика со магнетна резонанца на промените на хипофизата.


Одбрана на специјалистички труд
05.06.2024
Кандидат : Калина Кирова
Индекс: 253
Наслов на трудот: ДИАГНОСТИЦИРАЬЕ НА АКУТЕН МОЗОЧЕН УДАР СО РАДИОЛОШКА МЕТОДА НА КОМПУТЕРСКА ТОМОГРАФИА KAJ ПАЦИЕНТИ ОД ОПШТИНА БИТОЛА
Студиска програма: Специзализациа за компіутерска томографија и магнетна резонанца
Одбрана на ден: 14.06.2024 во 10 h


Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Ирена Милошевска 14.06.2024
04.06.2024
Кандидат: Ирена Милошевска 356
Наслов на трудот: Дијагностичкиот принос на КТ при евалуација на патолошки промени на белите дробови
Специјализација: Компјутерска томографија и магнетна резонанца
Датум: 14.06.2024 10:30 часот


Одбрана на специјалистички труд Александра Павловска
03.06.2024
Александра Павловска, бр.индекс 364
„КТ урографија како метода за евалуација на болести на уринарен тракт“
Датум на одбрана 14.06.2024 во 11.30 часот.


Одбрана на специјалистички труд
03.06.2024
Кандидат: Ружица Петревска, број на индекс 315.
Наслов на трудот: КОМПЈУТЕРИЗИРАНАТА ТОМОГРАФИЈА ВО ДИЈАГНОСТИКА НА БЕЛОДРОБНАТА ТРОМБЕМБОЛИЈА.
Специјализација: Компјутерска томографија и магнетна резонанца.
Датум: 14.06.2024 година, 11:00 часот.


Одбрана на специјалистички труд
31.05.2024
Специјализација за рехабилитација во неврологија
Кандидат – Вероника Атанасовска, досие бр.311
Тема: Проценка на функционалната способност и степенот на депресија кај пациенти со цереброваскуларен инсулт
Термин на одбрана: 10.06.2024 во 11 h


СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
22.05.2024
Студентите од втор циклус (специјалистички студии), во период од 22.05.2024г. –30.05.2024г треба да направат заверка на парен (летен) семестар, со семестрален лист и уплатница за партиципација, доколку имаат неплатена рата!
За заверка на парен (летен)семестар после рокот се уплаќа 500 ден. уплатница. ( цел на дознака : задоцнето заверување на семестар)!
Пријавување на испити за јунска испитна сесија ќе се врши во периодот од 22.05.2024г.–30.05.2024г, со уредно пополнета пријава (од двете страни) и уплатница од 500 ден.(цел на дознака: испит). Студентите задолжително електронски да го пријават испитот, серискиот број од електронската пријава да биде напишан во горниот десен агол на пријавата!
За пријавување испити после дадениот рок, се уплаќа дополнителна уплатница 400 ден, за секој испит кој се пријавува.


Известување за предавање за втор циклус за студиска програма Специјализација за онкологија

10.05.2024

Се известуваат студентите од студиската програма Специјализација за онкологија дека ќе се одржи предавање од Д-р Илир Исмаили на ден 16.05.2024 во 17h
Линкот ќе биде поставен во classroom на студиската програма.


Одбрана на специјалистички труд
09.05.2024
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА
Кандидат: Матова Билјана бр. индекс 337
Наслов на трудот: Карактеристики на исхемичен и хеморагичен мозочен удар визуелизирани со комјутеризирана томографија на мозокот
Дата на одбрана: 17.05.2024 година во 12.00 часот


Одбана на специјалистички труд
09.05.2024
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА
Кандидат: Кристина Ѓорчева бр. индекс 344
Наслов на трудот: Компјутеризирана томографија како примарна метода на дијагностицирање на травматски интракранијални крварења
Дата на одбрана: 17.05.2024година во 11.30 часот


Одбрана на специјалистички труд
09.05.2024
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА
Кандидат:Катерина Терпо, бр. индекс 366
Наслов на трудот:КТ урографија како дијагностички преглед оптимизиран за снимање на бубрезите,уретерите и мочниот меур
Дата на одбрана:17.05.2024 година во 11:00 часот


Одбрана на специјалистички труд
07.05.2024
На 15.04.2024 година, со почеток во 11.30 часот, во просториите на Високата медицинска школа, кандидатот Билјана Попоска ќе го брани својот специјалистички труд, со наслов ˝Квалитет на живот кај пациентите со гонартроза пред и после операција˝


Термин за испит по предметите KТ протоколи и KТ и МР анатомија
05.05.2024
Испитот по предметите KТ протоколи и KТ и МР анатомија за студентите од втор циклус студии ќе се одржи на 09.05.2024 во 11h во амфитеатар 2


24.04.2024
Одбрана на специјалистички труд


Одбрана на специјалистички труд
18.04.2024
Тема:ДЕПРЕСИВЕН СИНДРОМ КАЈ ПАЦИНЕНТИ СО МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА
Кндидат: Јасмина Коруновска,
Дата на одбрана 25.04.2024 во 12.30 часот


Одбрана на специјалистички труд
17.04.2024
Тема: „Рентгенските зраци во дијагностика на белодробна патологија, Конвенционален рентген наспроти Компјутеризираната томографија“
Кандитат: Мухсин Алији со бр. на индекс 254
Ментор: Проф. Д-р. Гордана Антулеска- Белческа
Одбраната на специјалистичкиот труд ќе се одржи на ден 26 Април 2024 год. во 11:00 часот.


Одбрана на специјалистички труд
16.04.2024
На 25.04.2024 година, со почеток во 13 часот, во просториите на Високата медицинска школа, кандидатот Анета Tалевска ќе го брани својот специјалистички труд, со наслов ˝Респираторни инфекции кај деца во институција”


Одбрана на специјалистички труд
15.04.2024
На 25.04.2024 година, со почеток во 13 часот , во просториите на Високата медицинска школа, кандидатот Билјана Спасовска ќе го брани својот специјалистички труд, со наслов ˝ПРОЦЕНКА НА ЕФИКАСНОСТА НА БИОЛОШКАТА ТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО НЕВРОЛОШКИ СИМПТОМИ КАЈ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС˝


Одбрана на специјалистички трудови
13.03.2024
Листа на кадинидати за одбрана на специјалистички труд


Одбрана на специјалистички труд
05.03.2024
На 12.03.2024 година, со почеток во 10 часот, во просториите на Високата медицинска школа, кандидатот Николче Бошковски ќе го брани својот специјалистички труд, со наслов ˝Хиперлордоза во спортот˝


Соопштение
29.02.2024
На ден 7 март 2024 година во 11 часот, се закажува јавна одбрана на специјалистички струд на кандидатот Наталија Стошиќ, бр. на индекс 381, со наслов „Проценка на болка кај невролошки заболувања“


СООПШТЕНИЕ за II циклус студии- февруарска испитна сесија!
25.02.2024
Пријавување на испити за февруарска испитна сесија ќе се врши во периодот од 23.02.2024г. – 29.02.2024г. (петок дочетврток) со уредно пополнета пријава (од двете страни) и уплатница од 500 ден.(цел на дознака: испит). Студентите задолжително електронски да го пријават испитот и серискиот број од електронското пријавување да биде запишан во горниот десен агол на пријавата!
За пријавување испити после дадениот рок, се уплаќа дополнителна уплатница 400 ден, за секој испит кој се пријавува.


Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Александар Мицевски
21.02.2024
Кандидат: Александар Мицевски
Наслов на трудот: „Парентерална исхрана на пациенти во единиците за интезивна нега“
Насока: Специјализација за интензивна нега
Дата на одбрана:27.02.2024 во 12h


Одбрана на специјалистички труд
14.02.2024
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА
Кандидат: Жарко Талески, бр. индекс 354
Наслов на трудот: КОМПЈУТЕРСКАТА АНГИОГРАФИЈА КАКО НЕИНВАЗИВНА МЕТОДА ЗА ПРИКАЗ НА КРВНИ САДОВИ И НИВНИ ПАТОЛОШКИ ПРОМЕНИ
Дата на одбрана: 23.02.2024 година во 11:00 часот.


Одбрана на специјалистички труд
14.02.2024
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА
Кандидат: Кенан Зулбеари, бр. индекс 338
Наслов на трудот : МР ИМИЏИНГ КАКО МЕТОДА ЗА ПРИКАЗ НА ПОЛИДИСКОПАТИИ КАЈ ВОЗРАСНАТА ПОПУЛАЦИЈА, НАСТАНАТИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА СКОЛИОЗА
Дата на одбрана: 01.03.2024 година во 11:00 часот.


Одбрана на специјалистички труд
13.02.2024
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА
Кандидат: Сашо Темковски бр. индекс 343
Наслов на трудот : ТРАНСТОРАКАЛНА БИОПСИЈА ПОД КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА КАРЦИНОМИ НА БЕЛИ ДРОБОВИ
Дата на одбрана: 23.02.2024 година во 10:00 часот.


Одбрана на специјалистички труд
12.02.2024
На 19.02.2024 во 10 часот, кандидатката Ангела Стојкоска ќе го брани својот специјалистички труд, со наслов Ургентни состојби во педијатријата во службата за итна медицинска помош во Кичево.


Соопштение за студентите од втор циклус студии
08.02.2024
Студентите од врор циклус задолжително електронски да го заверат и запишат новиот семестар на iKnow системот.
Пред да се запише новиот парен семестар, задолжително да се направи евалуација, односно да се пополнат анкетите во системот.
iKnow – упатство за студенти


Одбрана на специјалистички труд на кандидатит: Биљана Велковска; Марија Стаменковска, Изабела Радовска, Стефани Младеновска, Владимир Симоновски
08.02.2024
„Испитување на болнички бактериски соеви на инфекција/колонизација на живаи нежива средина на хируршкиодделенија”
Кандидат: Биљана Велковска
Одбрана: 14.02.2024 во 11 часот

„Инфекции на оперативно место на оддел за гинекологија иакушерство”
Кадидат: Марија Стаменковска,
Одбрана: 14.02.2024 во 11 и 30 часот

„Инфекции на хирурски рани”
Кандидат: Владимир Симоновски
Одбрана: 14.02.2024 во 12 часот

„Третман и нега на инфекции на нервниот систем воединиците за интезивно лекување”
Кандидат: Изабела Радовска
Одбрана: 15.02.2024 во 12 часот

„Анализа на предизвикувачите на интрахоспиталниинфекции на Клиниката за Пулмологија”
Кандидат: Стефани Младеновска
Одбрана: 15.02.2024 во 12 и 30 часот


Заверка на семестар
06.02.2024
Заверка на прв (непарен, зимски ) семестар и упис на втор (парен, летен) семестар, за академската 2023/24 год. за студентите од II циклус студии, ќе се реализира од 06.02.2024 (вторник) – 12.02.2024г.(понеделник)
Студентите од втор циклус специјалистички стручни студии, потребно е да заверат I прв (непарен, зимски) семестар или I прв (зимски) повторно, за академската 2023/24 год., исто така потребно е да извршат УПИС на II втор (летен, парен) семестар за академската 2023/24 год.
Потребни документи: семестрален лист (уредно пополнети од двете страни) за заверка на прв (непарен, зимски) семестар, уплатница за партиципација (доколку студентите имаат обврска да уплатат рата, ако партиципацијата ја уплаќаат на рати)
Заверка на семестар после рокот се врши со дополнителна уплатница од 500 ден (задоцнето заверување на семестар)!
Упис на втор (парен, летен ) семестар се прави со комплет формулари за упис уредно пополнети од двете страни и уплатница за партиципација !
Упис на семестар после рокот се врши со дополнителна уплатница од 500 ден (задоцнето запишување семестар)!


Одбрана на специјалистички труд
26.01.2024
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕГА
Кандидат: Татјана Пецакова бр. индекс 129.
Наслов на трудот : АСФИКСИЈА КАЈ НОВОРОДЕНО
Дата на одбрана: 02.02.2024 година во 11:00 часот.


Исхрана во интензивна нега
25.01.2024
Се известуваат студентите запишани на втор циклус студии на Специјализација по Интензивна нега, дека предавањето по предметот Исхрана во интензивна нега, кај Проф. д-р Снежана Стоилова се закажува на ден 07.02.2024 година во 12 часот, во просториите на Високата медицинска школа – Битола.


Одбрана на специјалистички труд
23.01.2024
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕГА
Кандидат: Валбона Мехмеди бр. индекс 388.
Наслов на трудот : АНАЛИЗА НА КРАНИОЦЕРЕБРАЛНИТЕ ПОВРЕДИ ВО РЕГИОНОТ НА КИЧЕВО
Дата на одбрана: 01.02.2024 година во 11:00 часот.


Одбрана на специјалистички труд
22.01.2024
Кандидат: Јулијана Бежоска Ставрески
Бр. на досие 370
“ПРОЦЕНКА НА ПРОГРЕСИЈАТА НА ЦИРОЗАТА ПРЕКУ СЕРИСКИ МЕРЕЊА НА АСПАРТАТ АМИНОТРАНСФЕРАЗА (AST), АЛАНИН АМИНОТРАНСФЕРАЗА (ALT) И ГАМА ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА (GGT): ЛАБОРАТОРИСКИ ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНОСТИ“
Дата на одбрана: 30.01.2024 год. во 10 часот.


12.12.2023
Листа на кандидати за одбрана на специјалистички труд


Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Александра Кречева
12.12.2023
Кандидат: Александра Кречева
Бр. на досие 386
Тема: Нутритивни интервенции после холецистектомија
Дата на одбрана: 25.12.2023 год. во 12 часот.


Одбрана на специјалистички труд на каднидатот Дијана Трајчевска Смилковска
12.12.2023
Дијана Трајчевска Смилковска Бр. на досие 375
Тема: Примена на биомаркери во проценка на ризик за развој на прееклампсија
Дата на одбрана: 25.12.2023 год. во 11 и 30 часот.


Одбрана на специјалистики труд на кандидатот: Сузана Петровска
12.12.2023
Кандидат: Сузана Петровска
Бр. на досие 378
Тема: Спречување и сузбивање на интрахоспиталн ите инфекции во Р.С. Македонија
Одбрана на 25.12.2023 г. во 11 часот.


Одбрана на специјалиситички труд на канидатот Амела Ризвановиќ
12.12.2023
Амела Ризвановиќ бр на досие: 392
Специјализација за ментално здравје
Наслов на трудот:ТРЕТМАН НА РЕФРАКТОРНА ЕПИЛЕПСИЈА СО ВАГУС НЕРВ СТИМУЛАЦИЈА: КВАЛИТАТИВНА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТОТ ВРЗ НАПАДИТЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕТО И КВАЛИТАТИВНА ОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНАТА НЕГА КАЈ ПРВИТЕ ДЕСЕТ ПАЦИЕНТИ
Дата на одбрана: 21.12.2023 година во 11 часот.


Одбрана на Специјалистички труд на кадидатот Стефани Мирчевска
12.12.2023
Одбрана на Специјалистички труд на кандидатот: Стефани Мирческа, бр. на индекс 369
Дата на одбрана: 26.12.2023 во 11ч.
Наслов на трудот: Срцеви тропонини (cTn), креатин киназа (CK-MB) и лактат дехидрогеназа (LDH) како биомаркери за дијагноза на Акутен миокарден инфаркт


Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Никола Алексиоски
11.12.2023

Кандидат Никола Алексиоски
Бр. на досие 242
Тема: “Нутритивна подршка кај хируршки пациенти”.
Дата на одбрана: 18.12.2023 год. во 12 часот


Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Љејла Рапоска
11.12.2023
Кандидат Љејла Рапоска
Бр. на индекс 379 Тема: “Исхрана и терапија при кардиоваскуларни заболувања”.
Одбрана на 18.12.2023 год. во 11 часот.


Соопштение за промоција на дипломи II циклус
05.12.2023

Се известуваат студентите од II циклус студии, на 14.12.2023г. во 12 часот, во просториите на Висока медицинска школа ќе се одржи промоција на дипломи.

Студентите кои успешно одбраниле специјалистички труд во периодот од 22.03.2023 – 16.10.2023г. (од бр.214 – 238), а се во можност да присуствуваат на промоцијата, задолжително да го потврдат своето присуство на тел. 078 285 159 (од 9ч – 14ч, најдоцна до 13.12.2023г.)


Дополнителен трет уписен рок за втор циклус студии
04.12.2023

Рок за пријавување и запишување на кандидатите за втор циклус студии
Пријавување 01-14.12.2023
Запишување 15-22.12.2023
КОНКУРС


Одбрана на специјалистички труд
29.11.2023

Специјализација за биохемиски анализи
Кандидат: Габриела Гаврилоска бр. индекс 303.
Наслов на трудот : ИМУНОЛОШКИ МЕТОДИ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА HELICOBACTER PYLORI ПРИ ХРОНИЧЕН ГАСТРИТИС
Дата на одбрана: 06.12.2023 година во 11:30 часот.


Трет уписен рок II циклус
29.11.2023

Пријавување за трет уписен рок за втор циклус ќе се врши
01.12.2023 – 07.12.2023
Запишување на кандидатите: 18-19.12.2023


Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Катерина Митревска
21.11.2023
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕГА
Кандидат: Катерина Митревска бр. индекс 277.
Наслов на трудот : АКУТНА РЕСПИРАТОРНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА (АРИ) ОКСИГЕНОТЕРАПИЈА И МЕХАНИЧКА ВЕНТИЛАЦИЈА
Дата на одбрана: 27.11.2023 година во 12:00 часот.


Одбрана на специјалистички труд
16.11.2023
Кандидат: Елена Ристовска бр. индекс 321.
Наслов на трудот : УЛОГАТА НА КТ АНГИОГРАФИЈА НА МОЗОЧНИ КРВНИ САДОВИ ПРИ ДЕТЕКЦИЈА НА ИНТРАКРАНИЈАЛНИ АНЕВРИЗМИ
Дата на одбрана: 24.11.2023 година во 12:00 часот.


Одбрана на специјалистички труд
16.11.2023
Кандидат: Виолета Радеска бр. индекс 342.
Наслов на трудот : КТ АНГИОГРАФИЈА НА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ vs. ДСА како методи за дијагностицирање на периферна артериска болест (ПАБ)
Дата на одбрана: 24.11.2023 година во 12:45 часот.


УПИС НА НЕПАРЕН СЕМЕСТАР
18.10.2023
Студентите од втор циклус специјалистички студии треба да направат упис на непарен повторно (зимски) семестар од 18.10.2023г.- 31.10.2023г. и тоа со:
комплет формулари за непарен зимски семестар (уредно пополнет) и
уплата за рата (според број на кредити) доколку имаат неположени испити од НЕПАРЕН (прв) семестар!
За упис на семестарот после дадениот рок се врши со уплатница 500 ден. цел на дознака (задоцнето запишување семестар)!
Студентите од втор циклус студии кои ги имаат положено сите испити од (прв и втор семестар), задолжително да запишат семестар, за да бидат студенти до денот на одбрана на специјалистички труд!!!


Одбрана на специјалистички труд на канидатот Игор Андоновски
09.10.2023

Кандидат: Игор Андоновски,
индекс бр. 319
Наслов на трудот:НАПРЕДНИ МР ТЕХНИКИ ВО НЕВРОРАДИОЛОГИЈАТА – ИНДИКАЦИИ, ПРИМЕНА И АПЛИКАЦИЈА
Студиска програма: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА
Дата на одбрана: 20.10.2023 во 10.30h


Одбрана на специјалистички труд на кандидатот: Никола Димитриев
04.10.2023

Кандидат: Никола Димитриев / Бр. на досие 327
Наслов на трудот: МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА – СПЕКТРОСКОПИЈА НА ПРОСТАТА
Специјализација: компјутеризирана томографија и Магнетна резонанца
Датум на одбрана: 27.10.2023 во 13.00 часот


Одбрана на специјалистички труд на кандидатот: Весна Тренеска
04.10.2023

Кандидат: Весна Тренеска, индекс бр. 323
Наслов на трудот: КТ НА МАЛА КАРЛИЦА И АБДОМЕН: ДЕТЕКЦИЈА И СТЕЈЏИНГ НА ОВАРИЈАЛЕН КАРЦИНОМ И УЛОГАТА НА РАДИОЛОШКИОТ ТЕХНОЛОГ
Специјализација: компјутеризирана томографија и Магнетна резонанца
Датум на одбрана: 27.10.2023 во 12.30 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд Кандидат: Маја Тимова Нешкоска, број на индекс 314
01.10.2023

Кандидат: Маја Тимова Нешкоска, број на индекс 314
Наслов на трудот: Магнетната резонанца како метода за дијагностика на дискус хернија во лумбалниот дел од ‘рбетниот столб
Специјализација: компјутеризирана томографија и Магнетна резонанца
Датум на одбрана: 16.10.2023 во 14.00 часот


Пријавување на испити за септемвриска испитна сесија
23.09.2023

Пријавување на испити за септемвриска испитна сесија ќе се врши во периодот од 25.09.2023г. – 29.09.2023г. (понеделник до петок) со уредно пополнета пријава (од двете страни) и уплатница од 500 ден.(цел на дознака: испит). Студентите задолжително електронски да го пријават испитот!
За пријавување испити после дадениот рок, се уплаќа дополнителна уплатница 400 ден, за секој испит кој се пријавува.


Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Рита Синани

11.09.2023

Наслов на трудот: Зенсегрети техника во акутна лумбална болка
Канидат: Рита Синани
Дата на одбрана: 18.09.2023 во 12h


Одбрана на специјалистичли труд на кандидатот Јасмина Хаџи Поповска
08.09.2023

Наслов на трудот:“ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА КАЈ УЧИЛИШНИ ДЕЦА И НАВИКИТЕ ЗА ЗДРАВА ИСХРАНА’
Кандидат:Јасмина Хаџи Поповска
Број на досие 296
Дата на одбрана 14.09.2023 во 11.30h


Одбрана на специјалистички труд
06.09.2023

Наслов на трудот:ПОСЛЕДИЦИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ДИЈАБЕТ МЕЛИТУС ЗАБОЛЕНИ СО КОВИД -19
Кандидат: Ајше Красничи,
Дата на одбрана: 14.09.2023, 12 часот


Одбрана на специјалистички труд на кадидатот Дијана Наумчевска
26.06.2023

Одбрана на специјалистички труд
Кандидат:Дијана Наумчевска
Бр на индекс:214
Наслов на трудот: Улогата на компјутеризирана томографија кај импактиран колк
Дата на одбрана 03.07.2023 во 10h


Соопштение за одбрана на специјалистички труд на кандидатот Марија Богдановска
22.06.2023

Кандидат: Марија Богдановска
бр на досие:299
Насока:Специјализација за ментслно здравје
Наслов на трудот: Психијатриски коморбидитет кај функционални гастроинтетжстинални растројства
Дата на одбрана: 04.07.2023 во 11h


Одбрана на Специјалистички труд на кадидатот Љубица Ристовска
22.06.2023

Одбрана на специјалистички за
кандидатот Љубица Ристовска
со наслов “Компликации на пристапи за хемодијаллиза” на 28.06.2023 во 12 часот


Одбрана на специјалистички труд
05.06.2023

Настова Валентина
број на индекс : 325
Наслов: Мултимодален СТ во дијагноза на пулмонална тромбоемболија
Специјализација на KT и МР
Дата на одбрана 29.06.2023 во 11ч


ЗАВЕРКА И ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
31.05.2023

Студентите од втор циклус специјалистички студии треба да направат заверка на II
(парен) семестар од 05.06.2023г.- 13.06.2023г. и тоа со:
– семестрален лист (уредно пополнет од двете страни) и
– уплата за рата доколку не е уплатена целосно партиципацијата!
За заверка на семестарот после дадениот рок се врши со уплатница 400 ден!
Студентите од втор циклус студии може да пријавуваат испити за јунска испитна сесија
од 05.06.2023г. – 13.06.2023г.
За пријавување испити потребно е:
– уредно пополнета пријава од двете страни,
– електронско пријавување во i-know ситемот и внесена шифра во горниот
десен агол на пријавата
– уплатница од 500 ден. (цел на дознака – испит)
За пријавување на испити после наведениот рок се уплаќа уплатница од 400 ден, за
секој испит кој се пријавува!


Линк за полагање за испит кај Проф Гордана Белческа
27.05.2023

Испит Проф. д-р Гордана Белческа
Saturday, May 27 · 3:00 – 5:00pm
Time zone: Europe/Belgrade
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/mjy-qknd-ejg


Одбрана на специјалистички труд на канидадот Јасна Трпевска
24.05.2023

Кандидат: Јасна Трпевска 308
Наслов на трудот: ПОЛИМЕРАЗА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЈА (PCR) НА SARS-COV-2
Дата на одбрана: 07.06.2023 во 12h


Одбрана на специјалистички труд на канидадот Менка Цветкоска
23.05.2023

Кандидат: Менка Цветкоска
Број на досие: 287
Наслов на трудот: Начин на исхрана во единиците за интензивна нега, со посебен осврт на парентерална исхрана
Одбрана на ден: 30.05.2023 во 11h


Одбрана на специјалистички труд на канидадот Нада Даниловска
23.05.2023

Кандидат: Нада Даниловска
Наслов на трудот: Интрахоспитални инфекции, контрола и превенција
Дата на одбрана: 30.05.2023 во 12h


Термин за испити кај Проф. д- р Белческа
18.05.2023
Испитите кај Проф. д-р Гордана Белческа за втор циклус студии ќе се одржат online на 27.05.2023 во 15h


Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот: Марија Маркоска 340
05.05.2023

Кандидат: Марија Маркоска
бр на досие: 340
Наслов на трудот: МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ГЛАВА
Специјализација: Специјализација за КТ и МР
Дата на одбрана: 26.05.2023 во 11h


Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот: Мирјана Конеска
24.04.2023
Кандидат: Мирјана Конеска
бр на досие: 290
Наслов на трудот: НЕОНАТАЛНИ АСФИКСИИ
Специјализација: Специјализација за интензивна нега
Дата на одбрана: 05.05.2023 во 12h


Одбрана на специјалистички труд
04.04.2023

Кандидат: Катерина Бунтеска
број на индекс 292
Наслов на трудот: Ризици од инфекција на декубитални улкуси во институција за стари лица
Специјализација: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕНЗИВНА НЕГА
Датум: 13.04.2023, 12:00 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд
31.03.2023

Кандидат: Фатима Бајрамоска,
број на индекс 309.
Наслов на трудот: ПРОМЕНИ ВО КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА ПАРАТХОРМОН, КАЛЦИУМ, ФОСФОР И АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА КАЈ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИЈАЛИЗА
Специјализација: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ
Датум: 12.04.2023, 12:00 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд
31.03.2023

Кандидат: ЉУБИЦА РИСТОВСКА број на индекс 328.
Наслов на трудот: ПРОЦЕНКА НА НЕВРОТСКИ РАСТРОЈСТВА ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД-19
Специјализација: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
Датум: 10.04.2023, 12:00 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд
29.03.2023

„ИСХАРАНА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ВОСПАЛЕНИЕ НА ПАНКРЕАС“
Кандидат: Јулијана Пендевска
Одбрана на 12.04. 2023 во 12 и 30 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд
29.03.2023

„УЛОГАТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ВО ТЕРАПИЈА И НЕГА НА ПАЦИЕНТИ СО ИНТОКСИКАЦИЈА ОД ПЕЧУРКИ“
Кандидат: Елизабета Андова
Одбрана на 18.04.2023 во 12 часот


Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Жаклина Савовска
22.03.2023

Кандидат: Жаклина Савовска број на индекс 331.
Наслов на трудот: Улогата на МР ентерографија во дијагностиката на Crohn-ова болест – нови сознанија и евалуација на наш едногодишен материјал
Специјализација: Компјутерска томографија и магнетна резонанца
Датум: 30.03.2023, 14:00 часот


Одбрана на специјалистички труд
20.03.2023

Димитар Антевски досие бр. 244
Специјализација за рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија
„РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ПРИСТАП И ТРЕТМАН НА ТРАУМАТСКИ ПОВРЕДИ НА ГОРЕН ЕКСТРЕМИТЕТ“
Дата на одбрана: 27.03.2023 година во 12:30 часот.


Одбрана на специјалистички труд
14.03.2023

Виолета Петрушевска досие бр. 306
специјализација за биохемиски анализи
„ДЕТЕКЦИЈА И ТИПИЗАЦИЈА НА HPV ВИРУСОТ И НЕГОВАТА ЗАСТАПЕНОСТ ВО ЖЕНСКАТА ПОПУЛАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“
Дата на одбрана: 24.03.2023 година во 12:30 часот.


Одбрана на специјалистички труд
14.03.2023

Анета Георгијева досие бр. 307
специјализација за биохемиски анализи
„ПАП ТЕСТ КАКО СКРИНИНГ МЕТОДА ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА ЦЕРВИКАЛНИ ДИСПЛАЗИИ“
Дата на одбрана: 24.03.2023 година во 13:15 часот.


Одбрана на специјалистички труд
13.03.2023

Кандидат: Маја Митровиќ бр. индекс 304.
Наслов на трудот : ПРИМЕНА И ЗНАЧЕЊЕ НА ТЕЧНИОТ ПАП LIQUID-BASED КАКО ЦИТОДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА ХПВ ИНФЕКЦИЈА
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ .
Дата на одбрана: 24.03.2023 година во 11:45


Одбрана на специјалистички труд
13.03.2023

Кандидат: Моника Коруноска бр. индекс 302.
Наслов на трудот : БИОХЕМИСКИ ПРОМЕНИ ВО КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА ГЛИКОЗА И ГЛИКОЗИЛИРАН ХЕМОГЛОБИН (HbA1c) КАЈ ПАЦИЕНТИ СО DIABETES MELLITUS ТИП 1 И ТИП 2
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ .
Дата на одбрана: 24.03.2023 година во 11 часот.


Одбрана на специјалистички труд
10.03.2023
Кандидат: Снежана Мицевска бр. индекс 300. Наслов на трудот
ДЕКУБИТАЛНИТЕ РАНИ КАКО ИНДИКАТОР ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗДРАВСВТЕНА НЕГА ВО ХОСПИС СЈУ РАЈДЕР БИТОЛА
. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈА И ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА .
Дата на одбрана: 17.03.2023 година во 10.30 часот.


Одбрана на специјалистички труд
10.03.2023
Нутриција кај инфламаторни болести на цревата
Кандидат: Даниела Иљоска
Одбрана на 22.03.2023 во 12 и 30 часот.


ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
21.02.2023

Студентите од втор циклус студии може да пријавуваат испити од 20.02.2023г. – 05.03.2023г.
За пријавување испити потребно е:
– уредно пополнета пријава од двете страни,
– електронско пријавување во i-know ситемот и внесена шифра во горниот десен агол на пријавата
– уплатница од 500 ден. (цел на дознака – испит)
За пријавување на испити после наведениот рок се уплаќа уплатница од 400 ден, за секој испит кој се пријавува!


Упатство iKnow за студенти
06.02.2023

Сите студенти запишани на прв и втор циклус студии задилжително да го запишат семестарот во предвидениот рок, електоронски согласно упатството во прилог.
УПАТСТВО


Решенија за упис на втор циклус
26.12.2022

Решение за упис-Семејна и патронажна грижа
Решение за упис-Интензивна нeга


КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023
КОНКУРС