Студентите од трета година на студиските програми-општа насока и акушерки во рамките на практичната настава, реализираа посета на Факултетот за здравствени науки, со цел изведување практични вежби во склоп на програмата на “Отворен ден на УЈИЕ”