На Високата медицинска школа се одржа предавање од страна на проф. д-р Норберт Немет на тема: Artificial vascular anastomosis: Hemodynamics and Hemorheology од University of Debrecen Р. Унгарија. На предавањето присуствуваа студенти и професори од Високата медицинска школа, како и медицински персонал од Клиничка болница “Д-р Трифун Пановски” – Битола