Рокови за пријавување и запишување

Прв уписен рок:

Пријавување: од 25.09.2023 до 03.10.2023 година

Запишување: од 06.10.2023 до 10.10.2023 година

Втор уписен рок:

Пријавување: од 24.10.2023 до 03.11.2023 година

Запишување: од 09.11.2023 до 10.11.2023 година

 

По потреба, Универзитетот ќе спроведе и дополнителен уписен рок.