Структура на студиска програма – Специјализација за хирургија, травматологија и ортопедија
Структура на студиска програма – Интензивна нега
Структура на студиска програма – Специјализација по онкологија
Структура на студиска програма – Ментално здравје
Структура на студиска програма – Специјализација за геронтологија со палијативна грижа
Структура на студиска програма – Специјализација за компјутеризирана томографија и магнетна резонанца
Структура на студиска програма – Сепцијализација за семејна и патронажна грижа
Структура на студиска програма – Биохемиски анализи