Структура на студиска програма – Специјализација за хирургија, травматологија и ортопедија
Структура на студиска програма – Интензивна нега
Структура на студиска програма – Специјализација по онкологија
Структура на студиска програма – Ментално здравје
Структура на студиска програма – Специјализација за геронтологија со палијативна грижа
Структура на студиска програма – Специјализација за компјутеризирана томографија и магнетна резонанца
Структура на студиска програма – Сепцијализација за семејна и патронажна грижа
Структура на студиска програма – Биохемиски анализи
Решение за акредитација – Онкологија
Решение за акредитација – Специјализација за биохемиски анализи
Решение за акредитација – Специјализација за интензивна нега
Решение за акредитација – Специјализација за Компјутеризирана томографија и магнетна резонанца
Решение за акредитација – Специјализација за семејна и патронажна грижа
Решение за акредитација – Специјализација по ментално здравје
Решение за почеток со работа – Онкологија
Решение за почеток со работа – Специјализација за биохемиски анализи
Решение за почеток со работа – Специјализација за интензивна нега
Решение за почеток со работа – Специјализација за компјутеризирана томографија и магнетна резонанца
Решение за почеток со работа – Специјализација за семејна и патронажна грижа
Решение за почеток со работа – Специјализација по ментално здравје