Акти

Дополнето-упатство-за-давање-поддршка

Дополнет-правилник-за-реализација-на-проекти

Етички-кодекс-на-УКЛО

Закон-за-високо-образование-Сл.Весник-82-2018

Правилник-за-ЕКТС

Правилник-за-избор-во-звања

Правилник-за-мобилност

Правилник-за-надарени-и-талентирани

Правилник-за-образование-и-стручно-усовршување

Пречистен-правилник-за-втор-циклус

Пречистен-правилник-за-прв-циклус

Статут-на-ВМШБ-1

ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места на Високата медицинска школа – Битола

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Високата медицинска школа – Битола

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „ФИЗИОТЕРАПЕВТ“, прв циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „ОПШТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“, прв циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „АКУШЕРКА“, прв циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „Медицинско – лабараториски аналитичар“, прв циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОГ“, прв циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „САНИТАРЕН ИНЖЕНЕР“, прв циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „Медицинско биохемиски аналитичар“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „Радиолошки технолог“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „ФИЗИОТЕРАПЕВТ – НЕВРОЛОГИЈА“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „ФИЗИОТЕРАПЕВТ – ХИРУРГИЈА, ТРАВМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДИЈА“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „ОПШТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ИНТЕНЗИВНА НЕГА“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „ОПШТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „ОПШТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ГЕРОНТОЛОГИЈА“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за акредитација на студиската програма „ОПШТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма „ФИЗИОТЕРАПЕВТ – НЕВРОЛОГИЈА“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма „Медицинско – лабараториски аналитичар“, прв циклус

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма „СИ, ОМА, А, РТ, Ф“, прв циклус

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма „Медицинско биохемиски аналитичар“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма „ОМС-ИН, Ф-ХТО“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма „ОМС-МЗ“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма „ОМС-Патронажна“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма „ОМС-Палијативна“, втор циклус

РЕШЕНИЕ за почеток со работа на студиската програма „Радиолошки технолог“, втор циклус