Професори на висока стручна школа

Директор Проф. д-р Домника Рајчановска

Професор на Висока стручна школа

 Заменик Директор Проф. д-р Тања Јовановска

Професор на Висока стручна школа

Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

Професор на Висока стручна школа

Проф. д-р Гордана Ристевска – Димитровска

Професор на Висока стручна школа

Проф. д-р Изабела Филов

Професор на Висока стручна школа

Проф. д-р Јованка Тутеска

Професор на Висока стручна школа

Проф. д-р Снежана Стоилова

Професор на Висока стручна школа