Акти

Закон за високото образование

Статут на ВМШБ

Статут на УКЛО

Правилник за Условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола (пречистен текст)

Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување на втор циклус студии на Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола

Правилник за ЕКТС

Правилник за избор во звања

ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места на Високата медицинска школа – Битола

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Високата медицинска школа – Битола

Акти на Универзитетот

Деловник за работа на Наставничкиот совет на ВМШБ

Правилник за утврдување на плата, надоместоци на плата и други примања на вработените на Висока медицинска школа Битола

Политика на квалитет

Етички кодекс

Одлука за избор на членови на Комисијата за самоевалуација