Извештај на директорот за работење на Високата медицинска школа – Битола за 15.12.2022-31.12.2023

Извештај на директорот за работење на Високата медицинска школа – Битола за 01.01.2021-14.12.2022

Извештај на директорот за работење на Високата медицинска школа – Битола за 01.01.2021-31.12.2021

Извештај на директорот за работење на Високата медицинска школа – Битола за 01.01.2020-31.12.2020

Извештај на директорот за работење на Високата медицинска школа – Битола за 01.01.2019-31.12.2019

Извештај на директорот за работење на Високата медицинска школа – Битола за 01.01.2018-31.12.2018