Еразмус + MaReMoTo

Наслов на проектот со акроним(на македонски јазик) „ Онколошки третман низ призмата на истражувања во мултидисциплинарни организации (ОНИМУЛ)“

Наслов на проектот со акроним (на англиски јазик) “Making research in Multidisciplinary Oncological Treatment Organizations” (MaReMoTo)

Програма на која се аплицира ЕРАЗМУС+ КА210: Партнерства од мал обем во образованието за возрасни

Општа цел на проектот: „Онколошки третман низ призмата на истражувања во мултидисциплинарни организации (ОНИМУЛ)“ има за цел да создаде европска и мултидисциплинарна база на истражувачи кои работат на полето на онкологијата, како и промовирање на иновациите од оваа област. Проектот е фокусиран на промоција на еднаквиот, рамноправен пристап на лекување на популација засегната од оваа категорија на клинички ентитети. Тоа, исто така се однесува и на образованието на оние здравствени професионалци кои се помалку застапени, а подеднакво важни во третманот.

Низ обука за квалитетно мултидисциплинарно истражување од областа на онкологијата се созадава база за вмрежување на потребите на пациентите, истражувачите иновациите, што крајно го осовременува контекстот на лекување.

Специфични цели:

1) стекнување на вештини за обука во методологијата на квалитативно истражување;

2) вклучување на професионални цели обично се недоволно застапени во областа на истражувањето во онкологијата;

3) спроведување и воведување на Англиски јазик со научна основа;

4) промовирање на дигиталното образование

5) спроведување на истражување и работа во мултидисциплинарен и мултикултурен тим;

6) градење на компетенции за ангажман на онколошки преживеан пациент;

7) инвестирање во работната сила преку создавање нови компетенции на квалитативно истражување;

8)експериментирање на мултидисциплинарната и мултикултурната истражувачка заедница за проект кој предвикува здравствена инклузија

Предвидени активности се:

1) Креирање на наставна програма која ќе даде детален опис на дидактиката за квалитативно истражување

и методологија;

2) Креирање на курс за е-учење на англиски јазик за здравствените работници (лекари, медицински сестри,

акушерки, професионални терапевти, психолози, социолози, лабораториски техничари) како и промовирање

специфични методолошки компетенции;

3)Креирање на резиме на четири јазици (англиски, италијански, шпански, холандски) како последна поддршка;

4) Креирање на истражувачки протокол кој опишува мултидисциплинарно и мултицентрично истражување

за ангажман на пациенти кои се излекувале од малигни заболувања

Очекувани резултати

1.Креирана образовна платформа за е-учење, која ќе биде база за поквалитетни истражувања од областа на здравството

2) Промоција на инклузивност и различност фокусирајќи се на три елементи и тоа:

– промоција на квалитативно истражување преку развивање специфични компетенции за здравствените работници, при што особено внимание се посветува на помалку застапените категории (на пр. медицински сестри, жени).

– креирање на мултидисциплинарен и мултицентричен истражувачки протокол во кој ќе се вклучат пациенти кои се излекувале од малигни заболувања

-промоција на мултидисциплинарно и мултицентрично истражување на европско ниво.

Целни групи:

– Дипломирани медицински сестри, вработени во македонскиот здравствен систем

– Студенти по здравствени струки

– Наставен кадар на високите медицински школи

Придобивки од проектните активности за УКЛО – Едукациски модул за унапредување на наставата на медицинските сестри

– Унапредување на компетенциите на наставниот кадар, соработниците и студентите

– Вмрежување со универзитети од Е+ програмски земји

Информации за координаторот

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Italy

REGGIO EMILIA

Website www.ausl.re.it

Cinzia Gradellini (PI), PhD

CdS Infermieristica, Università di Modena e Reggio Emilia

Unità di Ricerca Qualitativa

Staff Sviluppo Risorse Umane – Formazione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – IRCCS

Pad. De Sanctis, via Amendola, 2

42122 Reggio Emilia, Italy

Tel. 0039 0522 522514

Fax 0039 0522 522145

gradellini.cinzia@ausl.re.it

cinzia.gradellini@unimore.it

http://www.infermieristicare.unimore.it/site/home.html

www.ausl.re.it/unita-di-ricerca-qualitativa

Партнери во проектот

1.UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

Country Spain

Region Castilla-La Mancha

City CIUDAD REAL

Website www.uclm.es

Higher education institution (tertiary level)

2.ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI

Country Italy

Region Lombardia

City MILANO

Website www.marionegri.it

Research Institute/Centre

3. UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI BITOLA

Country The Republic of North Macedonia

Region Пелагониски (Pelagoniski)

City BITOLA

Website http://www.uklo.edu.mk

Higher education institution (tertiary level)

Информации за проектен координатор:

Проф.д-р Изабела Филов

+038975367052

izabela.filov@uklo.edu.mk

Информации за останати лица од УКЛО вклучени во проектот (академски кадар)

Проф. д-р Домника Рајчановска

domnika.rajchanovska@uklo.edu.mk

+038970453073

Проф. д-р Тања Јовановска

tanja.jovanovska@uklo.edu.mk

+038976432520

Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

viktorija.stojchevska@uklo.edu,mk

+038970392955

prоф.д-р Гордана Ристевска Димитровска

gordana.ristevska@uklo.edu.mk

+038971294310

Времетраење 24 месеци 1.03.2022-01.03.2024